تماس با ما
درباره ما
Critics And Suggestions
انتشارات / مقالات
پروانه و گواهینامه
فروش تجهیزات دزیمتری
خدمات دزیمتری
رادن دزیمتری
کالیبراسیون
شرکت تجهیزات پرتوپایش
Telegram
Facebook
Payment
Search
دریافت فایل

شرکت تجهيزات پرتوپايش

خدمات دزیمتری و تجهیزات مانيتورينگ پرتو

  

Partopayesh Co.

Dosimeters & Radiation Measurement Services

مشترکین گرامی


  

خواهشمند است پس از پرداخت هر گونه وجه به حساب اين شرکت ، فیش واریزی را جهت صدور فاکتور و اطلاع حتما ثبت نمایید

ثبت فیش واریزی

مراکز کار با پرتو گاما و نوترون

  

خواهشمند است قبل از ارسال "فرم اضافه" از شاغل نبودن پرتوکار مورد نظر خود مطمئن شوید

بررسی آخرین وضعیت پرتوکاران

Language / زبان

 لطفا پس از دریافت فایل ها ، گزارش آن را برای شرکت ارسال نماييد .

  

تاریخ بارگذاری فایل


  

1398.05.20

 دریافت لیست پرتوکاران تا تاریخ

  

1398.05.20

فوتون

نوترون

1398.05.23

 دریافت لیست پرتوکاران تا تاریخ


  

1398.05.23

فوتون

نوترون

1398.04.03

 دریافت لیست پرتوکاران تا تاریخ

  

1398.04.03

فوتون

نوترون

1398.01.21

 دریافت لیست پرتوکاران تا تاریخ

  

1398.01.21

فوتون

نوترون

1398.01.28

 دریافت لیست پرتوکاران تا تاریخ

  

1398.01.28

فوتون

نوترون

گزارش دریافت این فایل ارسال

 نگردیده است !

  

گزارش دریافت این فایل ارسال

 نگردیده است !

  

گزارش دریافت این فایل ارسال

 نگردیده است !

  

گزارش دریافت این فایل ارسال

 نگردیده است !

  

ارسال گزارش دریافت فایل